ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / รู้จักเรา / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นัวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

2. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย

3.ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

ปรัชญา

วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่นเป็นสากล นำชุมชนและสังคมพัฒนา

วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่ สากล”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน