งบประมาณ 2562

โครงการ อนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

[visualizer id="12671"]

ปีงบ 2562 สกสว. สกสว.
เครือข่าย
ภาคกลาง
ตอนล่าง
วช. สกสว.(ท้าทายไทย) รวมโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว ชุด ย่อย โครงการ
(เดี่ยว,ย่อย)
จำนวนโครงการ 2 1 2 2 3
(ไม่นับ)
8 15
จำนวนผู้วิจัย 2 1 2 2 0
(ซ้ำ)
8 15
จำนวนเงิน 1,901,100 200,000 1,424,700 600,000 80,000 2,520,000 6,725,800
โครงการ อนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

 [visualizer id="13333"]
[visualizer id="12935"]

คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
จำนวนโครงการ 1 2 6 1 2 3 15
จำนวนนักวิจัย 1 2 6 1 2 3 15
จำนวนงบประมาณ 300,000.00 1801100   2,774,700 200,000 600,000 1,050,000 6,725,800
รวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  15 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท