ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2562

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2562
(01 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
จำนวนผลงานวิชาการ 51 รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 37.8 คะแนน

[visualizer id=”11713″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.13 น.

จำนวน 51 คะแนน 37.8
คณะ/หน่วยงาน
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
รวมจำนวน
รวมคะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0.2
6
1.2
1
0.2
0
0
0
0
2
0.4
1
0.2
10
2
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.8
0
0
2
0.8
0.6
0
0
2
1.2
3
1.8
0
0
0
0
0
0
5
3
0.8
0
0
2
1.6
7
5.6
0
0
1
0.8
0
0
10
8
1
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
3
3
1
(Scopus)
5
5
0
0
15
15
0
0
1
1
0
0
21
21
รวมคะแนน
11
6.2
6
4
27
24.4
0
0
6
3
1
0.2
51
37.8


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS