ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2561
(01 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
จำนวนผลงานวิชาการ 253 รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 157.00 คะแนน

[visualizer id=”11741″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 21 มีนาคม 2563 เวลา 12.50 น.

จำนวน 253 คะแนน 157.00 คะแนน
คณะ/หน่วยงาน
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
รวมจำนวน
รวมคะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0.2
13
2.6
4
0.8
24
4.8
0
0
11
2.2
5
1
57
11.4
0.4
2
0.8
8
3.2
9
3.6
0
0
7
2.8
5
2
31
12.4
0.6
13
7.8
17
10
11
6.6
1
0.6
7
4.2
1
0.6
50
30
0.8
14
11
4
3.2
28
22.4
0
0
2
1.6
6
4.8
54
43.2
1
6
6
14
14
8
8
0
0
0
0
8
8
36
36
1
1
5
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
24
24
รวมคะแนน
49
33
47
31
103
68.4
1
0.6
28
10.8
25
16.4
253
157


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS