ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2560

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2560
(01 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
จำนวนผลงานวิชาการ 237  รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 148.2 คะแนน

 [visualizer id=”11809″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.53 น.

จำนวน 237 รายการ 148.2 คะแนน
คณะ/หน่วยงาน
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
สถาบันวิจัยฯ
รวมจำนวน
รวมคะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0.2
2
0.4
9
1.8
10
2
19
3.8
2
0.4
0
0
42
8.4
0.4
0
0
9
3.6
20
8
8
3.2
3
1.2
0
0
40
16
0.6
10
6
20
12
14
8.4
1
0.6
3
1.8
0
0
48
28.8
0.8
12
9.6
15
12
26
20.8
5
4
2
1.6
0
0
60
48
1
8
8
7
7
8
8
0
0
1
1
1
1
24
24
1
(Scopus)
1
1
1
1
21
21
0
0
0
0
0
0
24
24
รวมคะแนน
33
25
61
37
99
68.2
33
11.6
11
6
1
1
238
149.2

 


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS