ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2558

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2558
(01 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)
จำนวนผลงานวิชาการ  200  รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 126.6 คะแนน

[visualizer id=”11968″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.16 น.

จำนวน 200 รายการ คะแนน 126.6

คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
สถาบันวิจัยฯ
จำนวน

คะแนน

จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
8
0
0.2
2
0.4
6
1.2
15
3
0
0
4
0.8
0
0
27
5.4
0.4
9
3.6
6
2.4
13
5.2
2
0.8
1
0.4
0
0
31
12.4
0.6
2
1.2
12
7.2
29
17.4
4
2.4
3
1.8
0
0
50
30
0.8
7
5.6
7
5.6
8
6.4
3
2.4
1
0.8
0
0
26
20.8
1
12
12
5
5
19
19
0
0
0
0
4
4
40
40
1
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
2
2
18
18
รวมคะแนน
32
23
36
21.4
100
67
9
5.6
9
3.8
6
6
200
126.6


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS