การเผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา # แบบที่ 1

บทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2562

สืบค้นผ่านระบบ BRMS 16 กุมภาพันธ์ 2564

บทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2561

สืบค้นผ่านระบบ BRMS 16 กุมภาพันธ์ 2564

บทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2563

สืบค้นผ่านระบบ BRMS 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผลงานปี พ.ศ.2563
ผลงานปี พ.ศ.2562
ผลงานปี พ.ศ.2561
ผลงานปี พ.ศ.2560
ผลงานปี พ.ศ.2559
ผลงานปี พ.ศ.2558
ผลงานปี พ.ศ.2557
ผลงานปี พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[wpdatatable id=13]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานปี พ.ศ.2562
ผลงานปี พ.ศ.2561
ผลงานปี พ.ศ.2560
ผลงานปี พ.ศ.2559
ผลงานปี พ.ศ.2558
ผลงานปี พ.ศ.2557
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563