ผลงานปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา