ผลงานวิจัยของนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการผ่านระบบ Online ในงาน Thailand Research Expo 2021 วันที่ 22-26 พ.ย.64

ผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1) แผนงาน ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรย่านางแดงในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผลงานของ ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์, ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน และ อาจารย์ชารินันท์ แจงกลาง หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ผลงานของ ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี