ผลงานวิจัยของนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการผ่านระบบ Online ในงาน Thailand Research Expo 2021 วันที่ 22-26 พ.ย.64

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย รับชมเทปบันทึกการอบรม โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และผ่านการประชุมออนไลน์ zoom วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม