เทปบันทึกการอบรม โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย รับชมเทปบันทึกการอบรม โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom) วิทยากร โดย ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ช่วงที่ 1)

(ช่วงที่ 2)

(ช่วงที่ 3)