ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560-2564

ด้านเกษตรและสมุนไพร​ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา
ด้านเกษตรและสมุนไพร​
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  สกสว.ท้าทายไทย 
2 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.ท้าทายไทย 
3 ผศ.ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา โครงการยกระดับเศรษฐกิจเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกดอกจำปี (เกษตรแปลงใหญ่) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วช. 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วช.
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจัยชุด) วิทยาการจัดการ  สกสว. ท้าทายไทย 
3 อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี    สกสว. ท้าทายไทย 
4 ผศ.ดร.รัชนู  เมยดง อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว. ท้าทายไทย 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช.
2 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์   การแปรรูปเครื่องดื่มเยลลี่จากข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช. 

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาการจัดการ สกสว.
ท้าทายไทย

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนอินทรีย์พร้อมดื่มและบรรจุภัณฑ์ในการส่งเสริมทางการตลาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
2 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจัดการ ทุนภายใน
3 ผศ.ประยงค์ อ่อนตา การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
4 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล คณะครุศาสตร์ ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ โครงการพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพื้นบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช. 

ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการดนตรี  สกสว.ท้าทายไทย 
2 ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน(โครงการชุด)   วิทยาลัยการดนตรี สกสว.
ท้าทายไทย

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ นวัตกรรมชุดความรู้และกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาจีนในผู้สูงอายุช่วงระหว่าง 60-69 ปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ การสร้างเสริมรสนิยมและองค์ความรู้ทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี วิทยาลัยการดนตรี ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.พิชฏา ผลพูล การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
2 ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ การศึกษาและพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
3 รศ.ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ครุศาสตร์   แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ชนพร พลดงนอก ประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทุนภายใน

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ปนัดดา ใจบุญลือ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตในผักที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
2 ผศ.ดร.สวัสดิ์-กฤดิธฤต ทองสิน นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตากสิน สัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

ด้านการท่องเที่ยว
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์ การศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการชุมเข้มแข็งของชุมชนบางน้ำผึ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
2 รศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
3 รศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
4 รศ.ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561  ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.พัชรา  เดชโฮม โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 1) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย โครงการการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก วิทยาการจัดการ  สกสว. 
2 ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวบริการเชิงสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคกลางตอนล่าง 
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 2) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 

ด้านการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช การพัฒนาสมรรถนะการสอน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพื้นที่เขตธนบุรี ครุศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคการติดตามและการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร ครุศาสตร์ ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  สกสว.ท้าทายไทย 
2 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.ท้าทายไทย 
3 ผศ.ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา โครงการยกระดับเศรษฐกิจเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกดอกจำปี (เกษตรแปลงใหญ่) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  สกสว.ท้าทายไทย 
2 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.ท้าทายไทย 
3 ผศ.ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา โครงการยกระดับเศรษฐกิจเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกดอกจำปี (เกษตรแปลงใหญ่) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วช. 

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วช.
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจัยชุด) วิทยาการจัดการ  สกสว. ท้าทายไทย 
3 อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี    สกสว. ท้าทายไทย 
4 ผศ.ดร.รัชนู  เมยดง อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว. ท้าทายไทย 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช.
2 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์   การแปรรูปเครื่องดื่มเยลลี่จากข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช. 

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาการจัดการ สกสว.
ท้าทายไทย

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนอินทรีย์พร้อมดื่มและบรรจุภัณฑ์ในการส่งเสริมทางการตลาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
2 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจัดการ ทุนภายใน
3 ผศ.ประยงค์ อ่อนตา การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
4 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล คณะครุศาสตร์ ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ โครงการพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพื้นบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วช.
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจัยชุด) วิทยาการจัดการ  สกสว. ท้าทายไทย 
3 อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี    สกสว. ท้าทายไทย 
4 ผศ.ดร.รัชนู  เมยดง อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว. ท้าทายไทย 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช.
2 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์   การแปรรูปเครื่องดื่มเยลลี่จากข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาการจัดการ สกสว.
ท้าทายไทย
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนอินทรีย์พร้อมดื่มและบรรจุภัณฑ์ในการส่งเสริมทางการตลาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
2 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจัดการ ทุนภายใน
3 ผศ.ประยงค์ อ่อนตา การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
4 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล คณะครุศาสตร์ ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ โครงการพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพื้นบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช. 

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการดนตรี  สกสว.ท้าทายไทย 
2 ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน(โครงการชุด)   วิทยาลัยการดนตรี สกสว.
ท้าทายไทย

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ นวัตกรรมชุดความรู้และกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาจีนในผู้สูงอายุช่วงระหว่าง 60-69 ปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ การสร้างเสริมรสนิยมและองค์ความรู้ทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี วิทยาลัยการดนตรี ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการดนตรี  สกสว.ท้าทายไทย 
2 ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน(โครงการชุด)   วิทยาลัยการดนตรี สกสว.
ท้าทายไทย
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ นวัตกรรมชุดความรู้และกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาจีนในผู้สูงอายุช่วงระหว่าง 60-69 ปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ การสร้างเสริมรสนิยมและองค์ความรู้ทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี วิทยาลัยการดนตรี ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.พิชฏา ผลพูล การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
2 ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ การศึกษาและพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
3 รศ.ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ครุศาสตร์   แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ชนพร พลดงนอก ประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทุนภายใน

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ปนัดดา ใจบุญลือ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตในผักที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
2 ผศ.ดร.สวัสดิ์-กฤดิธฤต ทองสิน นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตากสิน สัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.พิชฏา ผลพูล การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
2 ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ การศึกษาและพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
3 รศ.ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ครุศาสตร์   แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ชนพร พลดงนอก ประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ปนัดดา ใจบุญลือ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตในผักที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
2 ผศ.ดร.สวัสดิ์-กฤดิธฤต ทองสิน นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตากสิน สัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์ การศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการชุมเข้มแข็งของชุมชนบางน้ำผึ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
2 รศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
3 รศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
4 รศ.ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แผ่นดิน 

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561  ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.พัชรา  เดชโฮม โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 1) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย โครงการการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก วิทยาการจัดการ  สกสว. 
2 ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวบริการเชิงสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคกลางตอนล่าง 
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 2) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์ การศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการชุมเข้มแข็งของชุมชนบางน้ำผึ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
2 รศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
3 รศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
4 รศ.ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561  ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.พัชรา  เดชโฮม โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 1) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย โครงการการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก วิทยาการจัดการ  สกสว. 
2 ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวบริการเชิงสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคกลางตอนล่าง 
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 2) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 

2560 2561 2562 2563 2564
2560

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2561

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2562

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ

2563

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช การพัฒนาสมรรถนะการสอน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพื้นที่เขตธนบุรี ครุศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคการติดตามและการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร ครุศาสตร์ ทุนภายใน

2564

ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช การพัฒนาสมรรถนะการสอน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพื้นที่เขตธนบุรี ครุศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคการติดตามและการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร ครุศาสตร์ ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ