ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วช.
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการวิจัยชุด) วิทยาการจัดการ  สกสว. ท้าทายไทย 
3 อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี    สกสว. ท้าทายไทย 
4 ผศ.ดร.รัชนู  เมยดง อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว. ท้าทายไทย 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช.
2 ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์   การแปรรูปเครื่องดื่มเยลลี่จากข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) วิทยาการจัดการ สกสว.
ท้าทายไทย
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนอินทรีย์พร้อมดื่มและบรรจุภัณฑ์ในการส่งเสริมทางการตลาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
2 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจัดการ ทุนภายใน
3 ผศ.ประยงค์ อ่อนตา การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
4 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล คณะครุศาสตร์ ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ โครงการพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพื้นบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.