ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านเกษตรและสมุนไพร

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  สกสว.ท้าทายไทย 
2 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.ท้าทายไทย 
3 ผศ.ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การแปรรูปผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านเกษตรและสมุนไพร
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา โครงการยกระดับเศรษฐกิจเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกดอกจำปี (เกษตรแปลงใหญ่) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วช.