ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านการท่องเที่ยว

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์ การศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการชุมเข้มแข็งของชุมชนบางน้ำผึ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
2 รศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
3 รศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
4 รศ.ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561  ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
2 ผศ.ดร.พัชรา  เดชโฮม โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สกสว.
ท้าทายไทย
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 1) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช. 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการท่องเที่ยว
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย โครงการการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก วิทยาการจัดการ  สกสว. 
2 ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวบริการเชิงสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคกลางตอนล่าง 
3 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (ปี 2) วิทยาการจัดการ   มรภ-วช.