ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านการศึกษา

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช การพัฒนาสมรรถนะการสอน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพื้นที่เขตธนบุรี ครุศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคการติดตามและการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร ครุศาสตร์ ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านการศึกษา
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -