ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา

ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา

ประวัติส่วนตัวนักวิจัยพี่เลี้ยง

โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล :  ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สังกัด/สาขาวิชา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : [email protected]

สาขาที่เชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน  สถิติวิจัย (LISREL)

โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต