พี่เลี้ยง-สำรอง

พี่เลี้ยง

รายชื่อพี่เลี้ยงแบ่งตามคณะ

ครุศาสตร์
จำนวน
2
คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน
7
คน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน
4
คน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน
2
คน
วิทยาการจัดการ
จำนวน
4
คน
วิทยาลัยการดนตรี
จำนวน
1
คน

Power Point แนะนำพี่เลี้ยงนักวิจัย  ดาวน์โหลด