พี่เลี้ยง

พี่เลี้ยง

รายชื่อพี่เลี้ยงแบ่งตามคณะ

ครุศาสตร์
จำนวน
2
คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน
7
คน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน
4
คน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน
2
คน
วิทยาการจัดการ
จำนวน
4
คน
วิทยาลัยการดนตรี
จำนวน
1
คน

Power Point แนะนำพี่เลี้ยงนักวิจัย  ดาวน์โหลด

ครุศาสตร์

1. รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต
2. ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

4. ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

5. รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

6. ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

วิทยาการจัดการ
7. ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

8. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

9. ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

10. รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

12. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

13. ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

14. รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต
ความเชี่ยวชาญ...รอข้อมูล

15. ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

16. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

17. ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

19. ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

วิทยาลัยการดนตรี
20. รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต