มคจม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ และเปลี่ยนแปลงวันอบรมฯ ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แหล่งที่มา : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มคจม.)
รับเรื่อง : 17 สิงหาคม 2563,  ตรวจสอบ :  17 สิงหาคม 2563 , เผยแพร่ : 17 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
รอบที่ 1 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน
1 อาจารย์ เนธิมา สุวรรณวงศ์ คณะครุศาสตร์
2 ผศ.ดร. จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์
3 ผศ. ดวงกมล เพชรเกลี้ยง คณะครุศาสตร์
4 รศ.ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ คณะครุศาสตร์
5 ผศ.ดร. พัชรา เดชโฮม คณะครุศาสตร์
6 ผศ.ดร. ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง คณะครุศาสตร์
7 อาจารย์ สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
8 ผศ. สุเมธ พัดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
9 อาจารย์ อนิวัฒน์ ทองสีดา คณะครุศาสตร์
10 อาจารย์ เนตร โพธิ์เขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 อาจารย์ ไกรศร จันทน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 อาจารย์ กฤษฎา​  กาญจนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 ผศ. กิตติยา รัศมีแจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ผศ.ดร. คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 รศ.ดร. ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 ดร. ธนกร สรรย์วราภิภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ผศ.ดร. นนท์​ณ​ธี​ ดุลย​ทวี​สิทธิ์​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 ผศ. ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 ผศ. ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ผศ.ดร. พรทิพย์​ นิธิธนวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 อาจารย์ รณกฤต เพชรเกลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 ผศ. ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 อาจารย์ ศักดา เซะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 ดร. ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 อาจารย์ สุภัทรา จันทะคัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 ผศ. อนุชัย ถนอมสินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 อาจารย์ วิโรจน์  กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 อาจารย์ ณิชาภา  แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ
29 ผศ.ดร. ณุศณี มีแก้วกุญชร คณะวิทยาการจัดการ
30 อาจารย์ ธีร์วรา บวชชัยภูมิ คณะวิทยาการจัดการ
31 อาจารย์ มรกต ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ
32 นาง อัชรี ภักดีสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
33 ผศ.ดร. เธียร ธีระวรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 อาจารย์ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 อาจารย์ เบญจรัตน์ จันสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผศ. เอกราช วรสมุทรปราการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 อาจารย์ กัลยา ธนาสินธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 นาง ขวัญจิตร สงวนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 อาจารย์ จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ.ดร. ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 อาจารย์ ทิพรักษ์ วงษาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 อาจารย์ นภาพร  เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 ดร. นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 นาย บุญหลง​  ศรีบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 อาจารย์ เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 ผศ.ดร. ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 อาจารย์ ปนัดดา ใจบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 ผศ.ดร. พนทิพย์​ เหลียวตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 ผศ. รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 อาจารย์ วิธวัฒน์ สุขสาเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 อาจารย์ สุภาภรณ์ ศักดิ์โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 ผศ.ดร. อมรรัตน์ คำบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 อาจารย์ ชัชนันท์​ อินเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 อาจารย์ นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55 ผศ. พิชชาณัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี
56 ผศ.ดร. วรินธร สีเสียดงาม วิทยาลัยการดนตรี
57 รศ.ดร. สุพัตรา วิไลลักษณ์ วิทยาลัยการดนตรี
58 ผศ.ดร. รังสรรค์ บัวทอง วิทยาลัยการดนตรี
59 นางสาว บังอร  เหล่าปิ่นเพชร สถาบัน/สำนักงาน
60 นางสาว เพ็ญนา พฤฒินิรันดร สถาบัน/สำนักงาน

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เปลี่ยนจากเดิม 4 กันยายน 2563)
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน
1 ผศ. พรรษา ตระกูลบางคล้า คณะครุศาสตร์
2 รศ.ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณะครุศาสตร์
3 ผศ.ดร.  สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 อาจารย์ ชุลีวรรณ ไหลเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 ดร. ธนเดช  สอนสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 ผศ. นันทวัน จั่นเจ๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 ผศ.ดร. ปัทมา วัฒนบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 ผศ. ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 ดร. สาวิตรี จิตบรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 อาจารย์ อนุสรา สุขบำเพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิริรัตน์ ชูรัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 ผศ. เกษรา  โพธิ์เย็น คณะวิทยาการจัดการ
13 อาจารย์ เดือนเด่น  วสุนันต์ คณะวิทยาการจัดการ
14 ผศ. นิตยา มณีวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
15 อาจารย์ พรรณพิชญา อัญชันภาติ คณะวิทยาการจัดการ
16 ผศ. ภัทิรา มาศมาลัย คณะวิทยาการจัดการ
17 นางสาว ภิรษา  โชติรุจิโสภณ คณะวิทยาการจัดการ
18 อาจารย์ มนชนก จุลสิกขี คณะวิทยาการจัดการ
19 ผศ. วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
20 ผศ. สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ คณะวิทยาการจัดการ
21 อาจารย์ อนุชิต ขลุ่ยนาค คณะวิทยาการจัดการ
22 ผศ. อภิญญา  นุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ
23 อาจารย์ อาภา วรรณฉวี คณะวิทยาการจัดการ
24 ผศ.ดร. เกษม กมลชัยพิสิฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ดร. รัชนู  เมยดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 อาจารย์ เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาจารย์ เอก อุทานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ผศ.ดร. กรกฎ เพ็ชร์หัสณะฌยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผศ.ดร. กัมปนาท​ คูศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 ผศ. กานต์ คุ้มภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 อาจารย์ กุหลาบ​ สิทธิสวนจิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 อาจารย์ บุญญาพร บุญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 นางสาว พิชาพัชร์  ฐิติธนอภิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 ผศ. วิมล อุทานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 ผศ. ศิริพร  ทิพย์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 อาจารย์ สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 ผศ.ดร. ณัฐมน พันธุ์ชาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 ดร. กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 ดร. สรายุทธ คาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ. อนุวัฒน์ หัสดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 อาจารย์ ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42 อาจารย์ จาตุรงค์ สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43 ผศ. ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44 อาจารย์ ชุมพล อินทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45 ผศ. ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
46 ดร. ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47 ผศ.ดร. ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 อาจารย์ ธีราพร ปฏิเวธวิทูร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 ผศ.ดร. นุกูล สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 อาจารย์ สร้อยสุดา เลาะหมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 อาจารย์ สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 อาจารย์ หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 นางสาว ปาณิสรา แสนทวี บัณฑิตวิทยาลัย
54 ผศ. ถาวร วัฒนบุญญา วิทยาลัยการดนตรี
55 ผศ.ดร. พนัง ปานช่วย วิทยาลัยการดนตรี
56 นางสาว ชุมภู     เมืองคลี่ สถาบัน/สำนัก
57 ผศ.ดร. นฤมล สุ่นสวัสดิ์์ สถาบัน/สำนัก
58 นาย สืบยศ สินบัว สถาบัน/สำนัก
59 นาง ศิริรัตน์  น้ำจันทร์ สถาบัน/สำนัก
60 นายสมิทธ์ เฮงชัยโย สถาบัน/สำนัก