การดำเนินงานความร่วมมือด้านพัฒนาชุมชนกุฎีจีน

การดำเนินงานความร่วมมือด้านพัฒนาชุมชนกุฎีจีน ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคีชุมชน โดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้และอัตลักษณ์ของชุมชน และมีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีนแขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีและคนในชุมชน

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ ของนักวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เริ่มด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนกุฎีจีนผ่านบทเพลงลูกกุฎีจีน มีเนื้อหาเป็นเรื่องเล่าจากชุมชนกุฎีจีนผ่านบทเพลง “ลูกกุฎีจีน” กิจกรรมการขับร้องประสานเสียงเป็นบทเพลงลูกกุฎีจีน ที่ถูกเรียบเรียงประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีชุมชน เน้นอัตลักษณ์ชุมชนในด้านดนตรีจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกกุฏีจีน สำหรับระฆังการิย็อง และสามารถรับชมมิวสิควีดีโอเพลงลูกกุฎีจีน ของนักร้องประสานเสียงชุมชนและวงออร์เคสตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ ทีมนักวิจัย ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.

การดำเนินงานความร่วมมือด้านพัฒนาชุมชนกุฎีจีน ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคีชุมชน โดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้และอัตลักษณ์ของชุมชน และมีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีนแขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีและคนในชุมชน

ติดตามรายละเอียดของข่าวใน https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/qZojY9?utm_source=lineshare
และ https://siamrath.co.th/n/206493