มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ภาคนิทรรศการ ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร นักวิจัยหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน Live สด การนำเสนอผลงานวิจัย ชุด "แผนงาน ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรย่านางแดงในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีจัดแสดงร่วมกับผลงานของ ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย " ภายในบูธ CM7 และ ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา และคณะ เรื่อง "แผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล" ภายในบูธ EM3 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ในภาคการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. ภายใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Reserch Expo 2021) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์" ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนักวิจัย ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ และ ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ โดยมี ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
การบรรยายนำเสนอผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนกุฎีจีนผ่านบทเพลงลูกกุฎีจีน ที่อาศัยความร่วมมือกับภาคีชุมชน เน้นอัตลักษณ์ด้านดนตรี จากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง "ลูกกุฎีจีน" นักร้องประสานเสียงชุมชนและวงออร์เคสตรา รวมรวมเป็นข้อมูลบันทึกลงแฟรชไดฟ์ดินปั้นประยุกต์ ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชนกุฎีจีน คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน รับชมตัวกิจกรรมอัตลักษณ์ของชุมชน https://www.youtube.com/watch?v=raYrr_kF2ok
การดำเนินงานด้านความร่วมมือของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.
และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เล่าเรื่องผ่านวิดีโอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิตของชาวชุมชนกุฎีจีน สื่อสังคมออนไลน์ สามารถรับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=ZrLDoeep2qE
26 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
รักษาการ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับโล่และเกียรติบัตรการเข้าร่วมแสดงผลงานในพิธีปิดกิจกรรม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ