มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบแนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบแนวคิด "ขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 นำเสนอแบบ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางการวิจัย ซึ่งเป็นบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแบบ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบบออนไลน์

 

ผู้ที่สนใจส่งบทความ และศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

และรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถลงทะเบียน ได้ทาง https://research.kpru.ac.th/std-conference4 

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 055-706-555 ต่อ 1760 หรือ 083-825-7071 ในวันและเวลาราชการ