มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยบัณฑิดวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยบัณฑิดวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024"

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)


เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะและมี ความก้าวหน้าทางอาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิดวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดงานประชุมวิซาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ยกระดับศักยภาพของตนเอง เพิ่มพูนความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ เพิ่มศักยภาพ การทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของบุคลากรสายสนับสนุนในอนาคตในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://grad.wu.ac.th/conferences//21/ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโอปอส์ นิลอาสน์ และ คุณโกสินธ์ ศิริรักษ์ หรือ บัณฑิดวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติ การสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ่ ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7547-6985 หรือ email:[email protected] หมดเขตรับ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 31 มกราคม 2567