มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
จัดงาน : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
สถานที่จัดงาน : ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กำหนดส่งผลงาน : บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียน : https://www.hu.ac.th/conference