ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 (2564-2567)
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 073-335-165