รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล คณะครุศาสตร์

นักวิจัย : รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล คณะครุศาสตร์

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นฐานแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แหล่งทุน : ทุนภายใน

ดาวน์โหลด