รายงานความเชี่ยวชาญ นักวิจัย ตามประเภทของงานวิจัย

รายงานความเชี่ยวชาญ นักวิจัย ตามประเภทของงานวิจัย

2558 2559 2560
2558
บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

สังกัดหน่วบงาน

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

2

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

ประเมินคุณภาพการให้บริการของงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

3

นางสาวรสสุคนธ์  ไตรรงค์

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

4

นายเดชอาคม  คดเกี้ยว

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

5

นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

30,000.00

พฤษภาคม

6

นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการรับรู้ข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

   

180,000.00

 

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์

การศึกษาความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

2

อาจารย์กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์

การมีส่วนร่วมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

3

อาจารย์ปิยะฉัตร  ปานเพชร

การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้เครื่องมือ Word Clouds และการแปลความหมาย(Translation Method) ต่อผลการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์

การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีน

49,000.00

เมษายน

5

อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ชนินทร์  มณีดำ

มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการทำแท้งของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สหภัส  อินทรีย์

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893-2310

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง

กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษาแกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

9

อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี

เจ้าแม่งูจงอาง : การศึกษาเรื่องเล่า สัญลักษณ์ และบทบาทหน้าที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

10

อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

60,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธุรกิจอิสลามศึกษา

60,000.00

พฤษภาคม

12

อาจารย์กชกร  ชิตท้วม

นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

พฤษภาคม

13

อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา

วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

59,700.00

พฤษภาคม

14

อาจารย์ธเนศ  สายจิตบริสุทธิ์

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning  สำหรับการเตรียมสอบ EPS – TOPIK

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

60,000.00

พฤษภาคม

15

อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล

การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช

การรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Perceptions) ในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

17

อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ

การรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์

ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

19

อาจารย์ชลีกาญจน์  จันทจำรัสรัตน์

โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

65,000.00

กรกฎาคม

20

อาจารย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ผลงานทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์

90,000.00

กรกฎาคม

   

1,223,700.00

 

คณะครุศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ  การบริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส

พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

70,000.00

ตุลาคม

3

อาจารย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

50,000.00

ตุลาคม

4

ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

50,000.00

ตุลาคม

5

ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์

การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา

51,000.00

ตุลาคม

6

อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  สำหรับนิสิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

50,000.00

ตุลาคม

7

อาจารย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

40,000.00

ตุลาคม

8

อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา

การพัฒนาโมเดลการสอน  เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

9

อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี

การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎีประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

10

อ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช

การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

เมษายน

11

อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ำ

การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

เมษายน

12

ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล      เพชรเกลี้ยง

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

13

อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม

การพัฒนาระบบคัดเลือก  บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

14

อาจารย์วิกรม  ศุขธณี

รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

พลศึกษา

60,000.00

เมษายน

15

อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ

แบบจำลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธีการแบบกราฟ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

99,000.00

พฤษภาคม

16

นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์

แนวทางการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์

สถาบัน

ครุศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และงานธุรการ

30,000.00

พฤษภาคม

17

อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

99,500.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

115,200.00

มิถุนายน

19

อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

100,000.00

มิถุนายน

20

ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์      (ชุดโครงการ)

การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

130,000.00

มิถุนายน

21

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก

การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิคโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

22

อาจารย์นิธิวดี  เพ็งใย

การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

23

อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา

การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีศึกษา : วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

24

อาจารย์ศิริกาญจนา  ใบคำ

การพัฒนากลยุทธ์การเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้หลายแหล่งข้อมูล

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

36,000.00

กรกฎาคม

25

อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ

การศึกษาภูมิศาสตร์จากภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

26

อาจารย์จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช

สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

27

อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักศึกษาชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

60,000.00

กรกฎาคม

28

รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2556

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

54,000.00

กรกฎาคม

29

อาจารย์ภาณุ  กุศลวงศ์

หลักสูตรกีฬาเทควันโด  ระยะสั้น

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

110,000.00

กรกฎาคม

   

1,914,700.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

 

2559
วิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการดนตรี

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์พนัง  ปานช่วย การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตกวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 60,000.00 มีนาคม
2 ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมย์ การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์และเพลงชนะชัย เถา ของผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 เมษายน
3 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช ชุดการเรียบเรียงโน้ตและการสร้าง Backing Track เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ สาขาดนตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 มิถุนายน
7 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 58,800.00 สิงหาคม
8 อาจารย์ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน  สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 60,000.00 กันยายน
            418,800.00

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้างคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ออกแบบนิเทศศิลป์

96,600.00 กุมภาพันธ์
2 อาจารย์ศิวพร  พงษ์ธรรม ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00 พฤษภาคม
3 อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง การสำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญาตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์มีเดียน  จูมะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
7 อาจารย์เอกรัตน์  รุ่งสว่าง นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 พฤษภาคม
8 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 57,500.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์ศิวพร  โพธิวิทย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ฐิติกร  สังข์แก้ว เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            794,100.00

คณะครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การเรียนการสอน  

 

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 143,400.00 พฤศจิกายน
2 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์  

 

จิตวิทยา

81,700.00 พฤศจิกายน
3 อาจารย์นราธร  สายเส็ง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  บทความและบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม  

 

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 98,000.00 กุมภาพันธ์
5 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
6 ผศ.ดร.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 90,000.00 มีนาคม
7 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์  วิมุตติปัญญา การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 240,900.00 มีนาคม
8 อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
9 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 100,000.00 มีนาคม
10 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์ กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ขำประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย  กลุ่มงานดุริยางค์ไทย  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์วราภรณ์  ศรีอยุธย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ์ การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี การเรียนการสอน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์มือถือ(MWBI) เรื่องการออกแบบงานกราฟิกเสมือนจริง โดยการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจำนงค์ การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 มิถุนายน
19 อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู” การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
20 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตตปัญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            1,672,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00

2560
วิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทย์ทั่วไป บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยการดนตรี

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

1

อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา

การบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 15 (2) พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 : กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการดนตรี

ดนตรีตะวันตก

80,000.00

2

อาจารย์ภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

แนวทางการพัฒนาแผนการสอนกีต้าร์ไฟฟ้าระดับปริญญาตรี  สาขาดนตรีสมัยนิยม, วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

วิทยาลัยการดนตรี

ดนตรีตะวันตก

60,000.00

รวม

140,000.00

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางซื่อด้วยระบบขนส่ง สาธารณะ วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 13,720.00
2

อาจารย์ ดร.สุดถนอม  ตันเจริญ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 60,000.00
3 อาจารย์วัศยา  หวังพลายเจริญสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  กรณีศึกษา  กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60,000.00
4 อาจารย์กรกช  วนกรกุล ศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฏีสองปัจัยของเฮอร์ซเบิร์กของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 60,000.00
5 อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์ การบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 60,000.00
  ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์   วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 40,000.00
6 ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ ภาพตัวแทนของวัยรุ่นไทยในละครชุดโทรทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 74,000.00
7 อาจารย์พิเชฐ  วงษ์จ้อย กระบวนการสร้างสรรค์นิยายภาพดิจิทัลเพื่อสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ การภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 100,000.00
8 อาจารย์วรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน ความรู้การวางแผนภาษีอากร  เพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 60,000.00
9 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 100,000.00
รวม 627,720.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1  

 

ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์  ชุด  ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
2 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี ความสัมพันธ์ของจิตสำนึกความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00
3 อาจารย์ชุลีวรรณ  ไหลเจริญ แนวทางการพัฒนาการเขียนภาษาเกาหลีในระดับเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา  สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00
4 อาจารย์ทัศนี  ทองสมบุญ การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย  สำหรับผู้เรียนชาวจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
5 อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ การพัฒนารายวิชาวัฒนะธรรมอาเซียนกับการออกแบบ  สำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 60,000.00
6 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก ภาพลักษณ์ของตัวละครชายและตัวละครหญิงที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 45,000.00
7 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล มาตรการควบคุมราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์  โดยทางสื่อสังคมออนไลน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 95,000.00
8 ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์ แนวทางการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 296,010.00
9 อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
10 อาจารย์ ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์มหาเทวะรณสุบรรณ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
11 อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ แนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 100,000.00
12 ผศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00
13 อาจารย์สหภัส  อินทรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับมรดกทางสร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียง 100,000.00
14 อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน ฉันรักในหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 85,000.00
15 อาจารย์ ทักษิณา สุขพัทธี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 299,149.00
16 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล การศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 5,000.00
รวม 1,545,159.00

คณะครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 100,000.00
2 อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณของนิสิตรายวิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 70,000.00
3 อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 156,900.00
4 อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้คำปรึกษากลุ่ม การเรียนการสอน ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 149,100.00
5 อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
6 อาจารย์กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ การพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสาน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
7 อาจารย์นงค์ณภัส  ปาแก้ว การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
  อาจารย์อรพิมล  กิตติธีรโสภณ     ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
8 อาจารย์การะเกด  หัตถกิจวิไล การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
  อาจารย์วิเชียร  ทุวิลา     ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
9 อาจารย์เนธิมา  สุวรรณวงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพื้นฐานศิลปศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
10 อาจารย์สิโรจน์  พวงบุบผา การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์  โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
11 อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ มายาภาพในความเหมือนจริง : การตีความจิตรกรรมด้วยภาษาภาพ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
12 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
  อาจารย์ศุนิสา  ทดลา     ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
13 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อกำหนดพิกัดวัตถุท้องฟ้า (Azimuth, Altitude) วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100,000.00
14 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลองเอจายล์  คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,800.00
  อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
  อาจารย์วรานันท์  อิศรปรีดา     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
15 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ การพัฒนาสื่อดิจิทัล  เรื่องเทคโนโลยีสีเขียว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 80,000.00
  อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 10,000.00
16 อาจารย์กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18,000.00
  อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี     ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 18,000.00
17 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50,000.00
18 อาจารย์ลักษณา  เกยุราพันธ์ รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึษา : อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 99,325.00
รวม 1,469,825.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์เกศริน  มีมล การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กจางผงหมึกเสียของเครื่องปริ้นเลเซอร์เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 76,000.00
  ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 19,000.00
2 อาจารย์หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้ถ่านจากต้นเสม็ดขาว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
3 อาจารย์วาทินี  จันมี การดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟบลูด้วยถ่านจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
4 อาจารย์สิรภพ  เทพพิทักษ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องสะเต็มศึกษา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24,000.00
5 อาจารย์ภาวนา  กังเตีย ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งสาหร่ายทะเล  บริเวณอ่าวบ้านเพ  จังหวัดระยอง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
6 อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในวงศ์พริกไทยในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคข้าว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
7 อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 78,400.00
  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
  อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
8 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 79,200.00
  ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
  อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
9 ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับและการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริการด้านการศึกษาผ่านทางสมาร์ทโฟน (ซีซิส) ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 116,000.00
  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
  อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
รวม 701,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มสุขภาพ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 24,000.00
  อาจารย์จุฑารัตน์  พิมสาร     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
  อาจารย์เนตรดาว  จิตโสภากุล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
  อาจารย์ศศิธร  สกุลกิม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 18,000.00
2 รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา การเตรียมตำรับยาม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น Murdannia lorifromis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 27,000.00
  ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 12,000.00
  อาจารย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 6,000.00
  อาจารย์สุชาดา  มานอก     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 6,000.00
             
             
3 อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์ การวิจัยปฏิบัติการในการขจัดความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
  อ.จตุพร  พนัสโณทัย     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 15,000.00
  อ.พิชญาภา  อินทร์พรม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 15,000.00
4 อาจารย์พิชญาภา  อินทร์พรหม การศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 65,000.00
  อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
5 อาจารย์พิชญาภา  อินทร์พรหม มาตรการควบคุมราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม สำหรับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ โดยทางสื่อสังคมออนไลน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 5,000.00
6 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย การพัฒนาตำรับยาสระผมสมุนไพรขจัดรังแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
  อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 20,000.00
  อาจารย์สมบูรณ์  เจตลีลา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
7 อาจารย์สุชาดา  มานอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดอมในรูปแบบ Sugar free จากสารสกัดใบกฤษณาที่ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 100,000.00
8 อาจารย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
  อาจารย์ชารินันท์  แจงกลาง     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
  อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 10,000.00
  อาจารย์อาวุธ  หงษ์ศิริ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 10,000.00
รวม 561,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทย์ทั่วไป

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์วิชชุมา  เตชะสิริวิชัย การพัฒนาตำรับข้าวตูเสริมงาขี้ม้อน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 60,000.00
2 อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 40,000.00
  ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
  อ.ธีรวิทย์  อัศวศิลปกุล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
  อ.อมรรัตน์  คำบุญ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
3 อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 54,000.00
4 อาจารย์กุหลาบ สิทธิสวนจิก การประยุกต์ใช้สารเคลือบบริโภคได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36,000.00
  อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24,000.00
5 ผศ.ดร.ประไพ  ศรีดามา การพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์โดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการวิเคราะห์เชิงพลวัต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 89,500.00
6 อาจารย์ญาณิศา  ตันติปาลกุล การศึกษาสารตกตะกอนที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา  การประปานครหลวง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุสาหกรรม 145,000.00
7 อาจารย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปะกุล การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแขนกลด้วยคำสั่งเสียงสำหรับการช่วยจับ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00
8 อาจารย์ทิพรักษ์  วงษาดี การผลิตซอร์เบทมะม่วงเสริมโพรไบโอติก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 49,000.00
  อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,000.00
9 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กรณีศึกษา ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์” วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 50,000.00
  อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 15,000.00
  อาจารย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปะกุล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
  อาจารย์อมรรัตน์  คำบุญ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 15,000.00
10 อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง การปรับปรุงกระบวนการการผลิต  โดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต  กรณีศึกษา : โรงงานผลิต Mechanical  Coupling วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42,000.00
  อาจารย์ภาษิต  ทินนาม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000.00
11 อาจารย์นทวีร์  ไชยจำ ระบบโซล่าเซลล์ติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้โมดูลวัดความเข้มแสง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 42,000.00
  อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 18,000.00
12 อาจารย์ภาษิต  ทินนาม การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตรองเท้ากีฬา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42,000.00
  อาจารย์ปิยะ  รนต์ละออง     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000.00
13 อาจารย์รัตนสุดา  สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 60,000.00
  อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30,000.00
14 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายของระบบสารสนเทศ WEpMet สำหรับการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม RMC 2012 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 60,000.00
  อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 20,000.00
  อาจารย์อมรรัตน์  คำบุญ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 20,000.00
15 อาจารย์ธีรพัฒน์   จันษร การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50,000.00
16 อาจารย์เกษม  ตริตระการ ระบบบริหารจัดการภาระงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,000.00
  อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000.00
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000.00
17 ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงเชื้อเพลิงที่กำหนดจังหวะการฉีดของไบโอดีเซล (เมเทิลเอสเทอร์) กับองค์ประกอบทางเคมีจากตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม 178,800.00
  อาจารย์รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลขีววิทยา 59,600.00
  ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 59,600.00
รวม 1,646,500.00

บุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ/สังกัด ตำแหน่ง งบประมาณ
1 นายธนพงษ์  เทศนิยม ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนของสมาชิกครอบครัวต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 60,000.00
2 นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์ ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30,000.00
3 นายชิตพล  พงศ์พชรสกุล ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียนขนาดใหญ่  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 30,000.00
4 นายสินธ์ไชย  ต้นสกุลชัยสันติ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30,000.00
5 นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ การศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา 60,000.00
รวม 210,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ/สังกัด ตำแหน่ง งบประมาณ
1 นางสาวเบญจวัลย์  ทันชม การศึกษาพฤติกรรมการทำวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 วิจัยสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย 30,000.00
รวม 30,000.00

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

สังกัดหน่วบงาน

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

2

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

ประเมินคุณภาพการให้บริการของงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

3

นางสาวรสสุคนธ์  ไตรรงค์

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

4

นายเดชอาคม  คดเกี้ยว

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

5

นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

30,000.00

พฤษภาคม

6

นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการรับรู้ข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

   

180,000.00

 

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์

การศึกษาความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

2

อาจารย์กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์

การมีส่วนร่วมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

3

อาจารย์ปิยะฉัตร  ปานเพชร

การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้เครื่องมือ Word Clouds และการแปลความหมาย(Translation Method) ต่อผลการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์

การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีน

49,000.00

เมษายน

5

อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ชนินทร์  มณีดำ

มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการทำแท้งของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สหภัส  อินทรีย์

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893-2310

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง

กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษาแกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

9

อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี

เจ้าแม่งูจงอาง : การศึกษาเรื่องเล่า สัญลักษณ์ และบทบาทหน้าที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

10

อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

60,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธุรกิจอิสลามศึกษา

60,000.00

พฤษภาคม

12

อาจารย์กชกร  ชิตท้วม

นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

พฤษภาคม

13

อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา

วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

59,700.00

พฤษภาคม

14

อาจารย์ธเนศ  สายจิตบริสุทธิ์

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning  สำหรับการเตรียมสอบ EPS – TOPIK

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

60,000.00

พฤษภาคม

15

อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล

การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช

การรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Perceptions) ในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

17

อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ

การรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์

ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

19

อาจารย์ชลีกาญจน์  จันทจำรัสรัตน์

โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

65,000.00

กรกฎาคม

20

อาจารย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ผลงานทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์

90,000.00

กรกฎาคม

   

1,223,700.00

 

คณะครุศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ  การบริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส

พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

70,000.00

ตุลาคม

3

อาจารย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

50,000.00

ตุลาคม

4

ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

50,000.00

ตุลาคม

5

ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์

การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา

51,000.00

ตุลาคม

6

อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  สำหรับนิสิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

50,000.00

ตุลาคม

7

อาจารย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

40,000.00

ตุลาคม

8

อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา

การพัฒนาโมเดลการสอน  เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

9

อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี

การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎีประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

10

อ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช

การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

เมษายน

11

อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ำ

การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

เมษายน

12

ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล      เพชรเกลี้ยง

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

13

อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม

การพัฒนาระบบคัดเลือก  บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

14

อาจารย์วิกรม  ศุขธณี

รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

พลศึกษา

60,000.00

เมษายน

15

อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ

แบบจำลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธีการแบบกราฟ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

99,000.00

พฤษภาคม

16

นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์

แนวทางการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์

สถาบัน

ครุศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และงานธุรการ

30,000.00

พฤษภาคม

17

อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

99,500.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

115,200.00

มิถุนายน

19

อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

100,000.00

มิถุนายน

20

ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์      (ชุดโครงการ)

การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

130,000.00

มิถุนายน

21

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก

การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิคโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

22

อาจารย์นิธิวดี  เพ็งใย

การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

23

อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา

การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีศึกษา : วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

24

อาจารย์ศิริกาญจนา  ใบคำ

การพัฒนากลยุทธ์การเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้หลายแหล่งข้อมูล

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

36,000.00

กรกฎาคม

25

อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ

การศึกษาภูมิศาสตร์จากภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

26

อาจารย์จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช

สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

27

อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักศึกษาชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

60,000.00

กรกฎาคม

28

รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2556

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

54,000.00

กรกฎาคม

29

อาจารย์ภาณุ  กุศลวงศ์

หลักสูตรกีฬาเทควันโด  ระยะสั้น

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

110,000.00

กรกฎาคม

   

1,914,700.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

 

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

สังกัดหน่วบงาน

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

2

นางบุษบงค์  วงษ์พันทา

ประเมินคุณภาพการให้บริการของงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

30,000.00

พฤษภาคม

3

นางสาวรสสุคนธ์  ไตรรงค์

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

4

นายเดชอาคม  คดเกี้ยว

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สำนักคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

5

นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

30,000.00

พฤษภาคม

6

นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการรับรู้ข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิชาการศึกษา

30,000.00

พฤษภาคม

   

180,000.00

 

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์

การศึกษาความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

2

อาจารย์กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์

การมีส่วนร่วมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

เมษายน

3

อาจารย์ปิยะฉัตร  ปานเพชร

การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้เครื่องมือ Word Clouds และการแปลความหมาย(Translation Method) ต่อผลการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์

การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีน

49,000.00

เมษายน

5

อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ชนินทร์  มณีดำ

มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการทำแท้งของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สหภัส  อินทรีย์

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893-2310

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง

กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษาแกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

9

อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี

เจ้าแม่งูจงอาง : การศึกษาเรื่องเล่า สัญลักษณ์ และบทบาทหน้าที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

60,000.00

พฤษภาคม

10

อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

60,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชุมชน/เชิงพื้นที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธุรกิจอิสลามศึกษา

60,000.00

พฤษภาคม

12

อาจารย์กชกร  ชิตท้วม

นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์

60,000.00

พฤษภาคม

13

อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา

วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย

59,700.00

พฤษภาคม

14

อาจารย์ธเนศ  สายจิตบริสุทธิ์

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning  สำหรับการเตรียมสอบ EPS – TOPIK

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

60,000.00

พฤษภาคม

15

อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล

การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช

การรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Perceptions) ในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

17

อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ

การรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60,000.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์

ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

60,000.00

มิถุนายน

19

อาจารย์ชลีกาญจน์  จันทจำรัสรัตน์

โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

65,000.00

กรกฎาคม

20

อาจารย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ผลงานทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์

90,000.00

กรกฎาคม

   

1,223,700.00

 

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ  การบริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส

พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

70,000.00

ตุลาคม

3

อาจารย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

50,000.00

ตุลาคม

4

ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

50,000.00

ตุลาคม

5

ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์

การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา

51,000.00

ตุลาคม

6

อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  สำหรับนิสิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

50,000.00

ตุลาคม

7

อาจารย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

40,000.00

ตุลาคม

8

อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา

การพัฒนาโมเดลการสอน  เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

9

อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี

การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎีประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

10

อ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช

การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

เมษายน

11

อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ำ

การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

เมษายน

12

ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล      เพชรเกลี้ยง

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

เมษายน

13

อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม

การพัฒนาระบบคัดเลือก  บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

เมษายน

14

อาจารย์วิกรม  ศุขธณี

รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

พลศึกษา

60,000.00

เมษายน

15

อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ

แบบจำลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธีการแบบกราฟ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

99,000.00

พฤษภาคม

16

นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์

แนวทางการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์

สถาบัน

ครุศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และงานธุรการ

30,000.00

พฤษภาคม

17

อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

99,500.00

มิถุนายน

18

อาจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

115,200.00

มิถุนายน

19

อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

100,000.00

มิถุนายน

20

ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์      (ชุดโครงการ)

การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

130,000.00

มิถุนายน

21

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก

การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิคโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

22

อาจารย์นิธิวดี  เพ็งใย

การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

23

อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา

การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีศึกษา : วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

24

อาจารย์ศิริกาญจนา  ใบคำ

การพัฒนากลยุทธ์การเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้หลายแหล่งข้อมูล

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

36,000.00

กรกฎาคม

25

อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ

การศึกษาภูมิศาสตร์จากภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชน/เชิงพื้นที่

ครุศาสตร์

สังคมศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

26

อาจารย์จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช

สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

กรกฎาคม

27

อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักศึกษาชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

60,000.00

กรกฎาคม

28

รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2556

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

54,000.00

กรกฎาคม

29

อาจารย์ภาณุ  กุศลวงศ์

หลักสูตรกีฬาเทควันโด  ระยะสั้น

การเรียนการสอน

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

110,000.00

กรกฎาคม

   

1,914,700.00

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

ประกาศเดือน

1

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000.00

ตุลาคม

2

อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

60,000.00

เมษายน

3

อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

4

อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์

การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60,000.00

เมษายน

5

อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์

ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์แผนไทย

60,000.00

เมษายน

6

อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี

60,000.00

เมษายน

7

อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

60,000.00

เมษายน

8

อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

เมษายน

9

นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด

การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

60,000.00

พฤษภาคม

10

นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30,000.00

พฤษภาคม

11

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ

ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการแพทย์

60,000.00

มิถุนายน

12

อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ

การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

13

อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

14

อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ

การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยา

60,000.00

มิถุนายน

15

อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

มิถุนายน

16

อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

100,000.00

กรกฎาคม

17

อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์

การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000.00

กรกฎาคม

18

อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์

การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอุตสาหกรรม

60,000.00

กรกฎาคม

19

อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี

ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85,000.00

สิงหาคม

20

อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์

การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

60,000.00

สิงหาคม

21

อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์”

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

60,000.00

สิงหาคม

22

อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์

การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ

การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

23

นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย

การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

60,000.00

สิงหาคม

24

นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย

31,200.00

กันยายน

   

1,476,200.00

 

วิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการดนตรี

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์พนัง  ปานช่วย การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตกวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 60,000.00 มีนาคม
2 ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมย์ การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์และเพลงชนะชัย เถา ของผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 เมษายน
3 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช ชุดการเรียบเรียงโน้ตและการสร้าง Backing Track เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ สาขาดนตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 มิถุนายน
7 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 58,800.00 สิงหาคม
8 อาจารย์ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน  สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 60,000.00 กันยายน
            418,800.00

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้างคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ออกแบบนิเทศศิลป์

96,600.00 กุมภาพันธ์
2 อาจารย์ศิวพร  พงษ์ธรรม ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00 พฤษภาคม
3 อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง การสำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญาตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์มีเดียน  จูมะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
7 อาจารย์เอกรัตน์  รุ่งสว่าง นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 พฤษภาคม
8 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 57,500.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์ศิวพร  โพธิวิทย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ฐิติกร  สังข์แก้ว เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            794,100.00

คณะครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การเรียนการสอน  

 

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 143,400.00 พฤศจิกายน
2 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์  

 

จิตวิทยา

81,700.00 พฤศจิกายน
3 อาจารย์นราธร  สายเส็ง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  บทความและบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม  

 

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 98,000.00 กุมภาพันธ์
5 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
6 ผศ.ดร.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 90,000.00 มีนาคม
7 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์  วิมุตติปัญญา การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 240,900.00 มีนาคม
8 อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
9 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 100,000.00 มีนาคม
10 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์ กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ขำประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย  กลุ่มงานดุริยางค์ไทย  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์วราภรณ์  ศรีอยุธย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ์ การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี การเรียนการสอน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์มือถือ(MWBI) เรื่องการออกแบบงานกราฟิกเสมือนจริง โดยการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจำนงค์ การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 มิถุนายน
19 อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู” การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
20 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตตปัญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            1,672,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00
ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์พนัง  ปานช่วย การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตกวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 60,000.00 มีนาคม
2 ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมย์ การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์และเพลงชนะชัย เถา ของผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 เมษายน
3 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช ชุดการเรียบเรียงโน้ตและการสร้าง Backing Track เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ สาขาดนตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 มิถุนายน
7 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 58,800.00 สิงหาคม
8 อาจารย์ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน  สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 60,000.00 กันยายน
            418,800.00
ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00
ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้างคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ออกแบบนิเทศศิลป์

96,600.00 กุมภาพันธ์
2 อาจารย์ศิวพร  พงษ์ธรรม ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00 พฤษภาคม
3 อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง การสำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญาตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์มีเดียน  จูมะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
7 อาจารย์เอกรัตน์  รุ่งสว่าง นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 พฤษภาคม
8 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 57,500.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์ศิวพร  โพธิวิทย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ฐิติกร  สังข์แก้ว เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            794,100.00
ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การเรียนการสอน  

 

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 143,400.00 พฤศจิกายน
2 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์  

 

จิตวิทยา

81,700.00 พฤศจิกายน
3 อาจารย์นราธร  สายเส็ง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  บทความและบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม  

 

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 98,000.00 กุมภาพันธ์
5 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
6 ผศ.ดร.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 90,000.00 มีนาคม
7 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์  วิมุตติปัญญา การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 240,900.00 มีนาคม
8 อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
9 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 100,000.00 มีนาคม
10 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์ กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ขำประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย  กลุ่มงานดุริยางค์ไทย  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์วราภรณ์  ศรีอยุธย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ์ การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี การเรียนการสอน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์มือถือ(MWBI) เรื่องการออกแบบงานกราฟิกเสมือนจริง โดยการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจำนงค์ การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 มิถุนายน
19 อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู” การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
20 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตตปัญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
            1,672,000.00

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 86,900.00 ธันวาคม
5 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 77 K – 120 K วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00 กุมภาพันธ์
6 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 75,000.00 กุมภาพันธ์
7 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 90,000.00 เมษายน
8 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี ๑ ของสารสกัดพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตน้ำมันชีวมวล ณ ตำบลสระยายโสม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 53,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 57,500.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่งวัสดุอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 พฤษภาคม
19 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 พฤษภาคม
20 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่นของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 290,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60,000.00 มิถุนายน
22 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอมด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,200.00 มิถุนายน
23 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 มิถุนายน
24 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 300,000.00 มิถุนายน
25 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงตึงของไม้ไผ่ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100,000.00 สิงหาคม
26 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจากดอกขี้เหล็ก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 100,000.00 สิงหาคม
27 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำหรับการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Y134 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100,000.00 กันยายน
28 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 290,000.00 กันยายน
29 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา:วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 100,000.00 กันยายน
30 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 99,000.00 กันยายน
            3,021,600.00

วิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทย์ทั่วไป บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยการดนตรี

ลำดับ

รายชื่อผู้รับทุนวิจัย

ชื่อโครงการ

ความเชี่ยวชาญงานวิจัย

คณะ

สาขา

งบประมาณ

1

อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา

การบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 15 (2) พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 : กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการดนตรี

ดนตรีตะวันตก

80,000.00

2

อาจารย์ภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

แนวทางการพัฒนาแผนการสอนกีต้าร์ไฟฟ้าระดับปริญญาตรี  สาขาดนตรีสมัยนิยม, วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเรียนการสอน

วิทยาลัยการดนตรี

ดนตรีตะวันตก

60,000.00

รวม

140,000.00

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางซื่อด้วยระบบขนส่ง สาธารณะ วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 13,720.00
2

อาจารย์ ดร.สุดถนอม  ตันเจริญ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 60,000.00
3 อาจารย์วัศยา  หวังพลายเจริญสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  กรณีศึกษา  กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60,000.00
4 อาจารย์กรกช  วนกรกุล ศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฏีสองปัจัยของเฮอร์ซเบิร์กของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 60,000.00
5 อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์ การบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 60,000.00
  ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์   วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 40,000.00
6 ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ ภาพตัวแทนของวัยรุ่นไทยในละครชุดโทรทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 74,000.00
7 อาจารย์พิเชฐ  วงษ์จ้อย กระบวนการสร้างสรรค์นิยายภาพดิจิทัลเพื่อสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ การภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 100,000.00
8 อาจารย์วรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน ความรู้การวางแผนภาษีอากร  เพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 60,000.00
9 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 100,000.00
รวม 627,720.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1  

 

ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์  ชุด  ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
2 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี ความสัมพันธ์ของจิตสำนึกความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00
3 อาจารย์ชุลีวรรณ  ไหลเจริญ แนวทางการพัฒนาการเขียนภาษาเกาหลีในระดับเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา  สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00
4 อาจารย์ทัศนี  ทองสมบุญ การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย  สำหรับผู้เรียนชาวจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
5 อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ การพัฒนารายวิชาวัฒนะธรรมอาเซียนกับการออกแบบ  สำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 60,000.00
6 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก ภาพลักษณ์ของตัวละครชายและตัวละครหญิงที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 45,000.00
7 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล มาตรการควบคุมราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์  โดยทางสื่อสังคมออนไลน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 95,000.00
8 ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์ แนวทางการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 296,010.00
9 อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
10 อาจารย์ ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์มหาเทวะรณสุบรรณ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
11 อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ แนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 100,000.00
12 ผศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00
13 อาจารย์สหภัส  อินทรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับมรดกทางสร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียง 100,000.00
14 อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน ฉันรักในหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 85,000.00
15 อาจารย์ ทักษิณา สุขพัทธี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 299,149.00
16 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล การศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 5,000.00
รวม 1,545,159.00

คณะครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 100,000.00
2 อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณของนิสิตรายวิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 70,000.00
3 อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 156,900.00
4 อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้คำปรึกษากลุ่ม การเรียนการสอน ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 149,100.00
5 อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
6 อาจารย์กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ การพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสาน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
7 อาจารย์นงค์ณภัส  ปาแก้ว การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
  อาจารย์อรพิมล  กิตติธีรโสภณ     ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
8 อาจารย์การะเกด  หัตถกิจวิไล การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
  อาจารย์วิเชียร  ทุวิลา     ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
9 อาจารย์เนธิมา  สุวรรณวงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพื้นฐานศิลปศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
10 อาจารย์สิโรจน์  พวงบุบผา การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์  โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
11 อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ มายาภาพในความเหมือนจริง : การตีความจิตรกรรมด้วยภาษาภาพ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
12 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
  อาจารย์ศุนิสา  ทดลา     ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
13 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อกำหนดพิกัดวัตถุท้องฟ้า (Azimuth, Altitude) วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100,000.00
14 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลองเอจายล์  คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,800.00
  อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
  อาจารย์วรานันท์  อิศรปรีดา     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
15 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ การพัฒนาสื่อดิจิทัล  เรื่องเทคโนโลยีสีเขียว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 80,000.00
  อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์     ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 10,000.00
16 อาจารย์กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18,000.00
  อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี     ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 18,000.00
17 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50,000.00
18 อาจารย์ลักษณา  เกยุราพันธ์ รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึษา : อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 99,325.00
รวม 1,469,825.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์เกศริน  มีมล การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กจางผงหมึกเสียของเครื่องปริ้นเลเซอร์เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 76,000.00
  ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 19,000.00
2 อาจารย์หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้ถ่านจากต้นเสม็ดขาว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
3 อาจารย์วาทินี  จันมี การดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟบลูด้วยถ่านจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
4 อาจารย์สิรภพ  เทพพิทักษ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องสะเต็มศึกษา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24,000.00
5 อาจารย์ภาวนา  กังเตีย ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งสาหร่ายทะเล  บริเวณอ่าวบ้านเพ  จังหวัดระยอง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
6 อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในวงศ์พริกไทยในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคข้าว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
7 อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 78,400.00
  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
  อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
8 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 79,200.00
  ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
  อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
9 ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับและการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริการด้านการศึกษาผ่านทางสมาร์ทโฟน (ซีซิส) ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 116,000.00
  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
  อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
รวม 701,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มสุขภาพ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 24,000.00
  อาจารย์จุฑารัตน์  พิมสาร     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
  อาจารย์เนตรดาว  จิตโสภากุล     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
  อาจารย์ศศิธร  สกุลกิม     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 18,000.00
2 รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา การเตรียมตำรับยาม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น Murdannia lorifromis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี