รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรมในมนุษย์
2. โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์)
4. โครงการจัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการต่อเนื่อง)
6. โครงการ การเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560
7. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน สำหรับขอทุนภายนอก
9. โครงการ Research Talk ในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1
10.โครงการ Research Talk ในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก
12.โครงการประกวดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย MeThai contest 2018 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา พัฒนาชาติไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
13.เจ้าภาพร่วมโครงการจัดประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี ISAGA 2018
14.เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
15.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561
16.โครงการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ”
17.ร่วมแสดงผลงาน CEO FORUM : สารพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่