รายงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ

กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563

โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย

โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำนวนเงิน จำนวนนักวิจัย ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563

โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม.

โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563

โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน

โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ ตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563

โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด

โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563

โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform

โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563
โครงการอนุมัติ จำแนก ตาม platform ปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2563