รู้จักการส่งเสริมการร่วมลงทุนเพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยกลไก Holding Company โดย สอวช.

รู้จักการส่งเสริมการร่วมลงทุนเพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยกลไก Holding Company โดย สอวช.

สอวช. วางเป้าหมายระดับนโยบายในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มีรายได้เฉลี่ย 1,000 ล้านบาท จำนวน 1,000 ราย ภายในปี 2570 ซึ่งหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมายนั่นก็คือ การร่วมลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐกับภาคเอกชนในรูปแบบของนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน หรือ “Holding Company”

เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญ เพื่อให้ไทยมีความพร้อมในการเร่งสร้างขีดความสามารถ และขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยศักยภาพของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 1,778 total views,  22 views today