ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง

02-01 การบริหารงานวิจัยสำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ลงนามวันที่ 15 ธันวาคม 2566

02-02 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

02-03 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

02-04 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

02-05 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2559ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

02-06 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

02-07 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558