ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

02-01 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

02-02 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

02-03 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

02-04 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2559ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

02-05 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

02-06 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

03-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ลงนามวันที่ 18 กันยายน 2563

03-02 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

03-03 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2559ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

03-04 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

03-05 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

04-01 หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2562 ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

04-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย - ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

04-03 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม) ที่ 322/2559 - ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

04-04 หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2558 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

04-05 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3589/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย - ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

04-06 คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคมพ.ศ. 2557