ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญา

วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่นเป็นสากล นำชุมชนและสังคมพัฒนา

วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่ สากล”

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
2. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน