ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์

ผู้นำองค์ความรู้
ยกระดับหน่วยวิจัยเชิงพื้นที่
สร้างเครือข่ายวิจัยจตุรภาคี
ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

Service mind จิตให้บริการสาธารณะ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการวิจัย

Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีม

Research and Innovation สร้างงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม

Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่การยกระดับหน่วยวิจัยเชิงพื้นที่

Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

Growth เติบโตสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

แผน

ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเชิงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและเพิ่มจำนวนนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพิ่มความสามารถในการให้บริการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ SDGs THE และ Webometric