โครงสร้างสถาบัน

โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์


รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์

 

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง

ผศ.วรุฒม์ พลอยสวยงาม

ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา


งานบริหาร งานทั่วไป

คุณณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณนัชมา ซ่งเป็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณเบญจวัลย์ ทันชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600

คุณมนัญชยา ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณสมิทธ์ เฮงชัยโย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600