โครงสร้างสถาบัน

โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์


รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์

ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์


ผศ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์

อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง

ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม


ผศ. ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ หัสดีอ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง


งานบริหาร งานทั่วไป

คุณณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600

คุณนัชมา ซ่งเป็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณเบญจวัลย์ ทันชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600

คุณมนัญชยา ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณสมิทธ์ เฮงชัยโย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


คุณเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600


นายภาณุพงษ์ ทำเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 02-473-7000 ต่อเบอร์ภายใน 1600