วช. ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564

แหล่งที่มา : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วช. ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุนที่ใช้ในรูปแบบการสรรหา ทุนที่ 8)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

โดยมีเอกสารแนบในระบบ e-doc ดังนี้
– ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
– ฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยฯ
– รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ฯ
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาในระยะยาว โดยทุนนี้จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่างๆในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะละไม่เกิน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)
2.ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ /h-index/impact factor ของวารสาร/จำนวน citation
3.มีศักยภาพในกานำผลงานไปใช้ประโยชน์
4.คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
5.ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
6.จริยธรรม
7.ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัยและวิชาการ
8.ไม่เคยได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น หรือไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) แล้ว 2 ครั้ง
9.ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

1.ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition) 
2.ผลงงานวิชาการ ประกอบด้วย
  2.1 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือในประเทศที่มี peer review อย่างเคร่งครัด
  2.2 หนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องจากงานวิจัย (research monograph) ที่มี peer review
  2.3 บทความคัดสรร (selected papers) ในหนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่มี peer review
  2.4 บทความตีพิมพ์รวมเล่มหลังการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่มี peer review
  2.5 การเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
3.มีศักยภาพในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
4.คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
5.ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
6.จริยธรรม
7.ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัย และวิชาการ
8.ไม่เคยได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น หรือไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) แล้ว 2 ครั้ง
9.ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุนทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ วช. ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่นี้

ภารกิจพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.s@nrct.go.th

 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ
โทร. 0 251 2445 ต่อ 412, 413 (กนิษฐา/เกศรา)
โทรสาร. 0 2579 2284
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.s@nrct.go.th