วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565: สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้อง 673) อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และ น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ประสานงาน เข้าร่วมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ในการตรวจประเมิน ครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์การดำเนินงานระดับดีมาก ระดับคะแนนอยู่ที่ 5 คะแนน