วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565:พัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565:โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผ่านโปรแกรม Zoom

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ "พัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก"นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ และนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมี อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช. ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สยามศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณกนกวรรณ ขับนบ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ใ้ห้ข้อเสนอแนะและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่ผู้ร่วมโครงการ เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป

-------------------------------------

--------------------------------------
ทั้งนี้ นักวิจัย สามารถติดตาม เอกสารและวิดีโอ ของโครงการฯ ได้ทางช่องทาง

 

VDO ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570