วันพุธที่ 26 มกราคม 2565:การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565:การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นำโดย ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำโดย รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมี น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการในการประชุม ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย