วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 : การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Food Valley

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Food Valley
รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ Food Valley สนับสนุนภายใต้หน่วยทุน บพท. โดยมี ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัยร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ต่อไป ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 673 อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา