วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565:การประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565:การประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมี ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย และน.ส.เบญจวัลย์ ทันชม นักวิจัย ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัย จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ชี้แจงขั้นตอน การจัดทำสัญญาทุนวิจัย การติดตามรายงานความก้าวหน้าของทุนวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565