วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2566

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2566

ในศาสตร์ทางด้าน
– สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความ
ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 กรกฎาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ ผ่านระบบ ThaiJO
ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่นี่
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru