ขยายเวลาเปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2566

ในศาสตร์ทางด้าน
– สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขยายเวลาเปิดรับบทความ
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ
ผ่านระบบ ThaiJO
ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่นี่
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru
————————————————–
สามารถสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์. 0-2473-7000 ต่อ 1600
เว็บไซต์: http://research.bsru.ac.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected]