ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asia Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.vijaichina.com/sites/default/files/โครงการสัมมนา%20ครั้งที่%2010.pdf