วารสาร “งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ทำวารสาร “งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” (วารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI)
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
ส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch
ติดต่อ นายสุรพงศ์ เบ้าทอง โทร. 045-643600 – 5 ต่อ 9411-2
หรือ e-mail : surapong.baotong@gmail.com