วิทยาลัยการดนตรี

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา

การบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 15 (2) พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 : กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 80,000.00
2 อาจารย์ภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ แนวทางการพัฒนาแผนการสอนกีต้าร์ไฟฟ้าระดับปริญญาตรี  สาขาดนตรีสมัยนิยม, วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 60,000.00
รวม 140,000.00