วิทยาลัยการดนตรี

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2559

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์พนัง  ปานช่วย การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตกวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก 60,000.00 มีนาคม
2 ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมย์ การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์และเพลงชนะชัย เถา ของผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 เมษายน
3 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช ชุดการเรียบเรียงโน้ตและการสร้าง Backing Track เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ สาขาดนตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี พื้นฐานดนตรี 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย 60,000.00 มิถุนายน
7 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระตำหนักปลายเนิน สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 58,800.00 สิงหาคม
8 อาจารย์ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน  สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชาดนตรีไทย 60,000.00 กันยายน
418,800.00