สกว.(ABC) …. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์ User”

สกว.(ABC) …. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์ User”
ฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้สนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย มทร.) ที่เป็นทุนเชิงสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายในการทำให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง พบว่าการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ยังต้องการความรู้และทักษะด้าน “การสื่อสารสาธารณเชิงรุก” ในการเยแพร่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานและผลงานของหน่วยบริหารจัดการไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ สร้าง Content Provider จากงานวิจัย การจัดงานมีในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หรือโทร 087-719-9669 , 081-812-5322