วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ระดับคุณภาพวารสาร : อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพ (TCI)
การเผยแพร่ : เริ่มต้น พ.ศ. 2564 (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
กำหนดการ : ปีละ2 ฉบับ
ตีพิมพ์ผลงาน https://maejopoll.mju.ac.th/journalProcess.aspx