สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานการประชุมพร้อมคณะผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าวและกำหนดการดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ ร่วมการประชุม