สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูล TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูล TCI

ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ประธานโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าอบรมร่วมกับบรรณาธิการเครือข่าย 12 วารสาร มบส. โดยมี คุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรอบรมแนวทางการพัฒนาวารสารโดยใช้วิธีการพิจารณาเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI เกณฑ์หลักเกณฑ์รอง ในปี 2568-2572 เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพวารสารสากล ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566