สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมนักวิจัย โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ “ธัชภูมิ” ภายใต้ทุน บพท.

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมนักวิจัย โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ “ธัชภูมิ” ภายใต้ทุน บพท.

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ประธานการประชุมโครงการ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม และคณะนักวิจัย ร่วมรับฟัง โดยมี ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม 3 วิถีชุมชน 3 ศาสนา ย่านกะดีจีน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ “ธัชภูมิ” ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566